Bật mí bộ đề từ 00 đến 99 chuẩn xác nhất

Bật mí bộ đề từ 00 đến 99 chuẩn xác nhất
Bật mí bộ đề từ 00 đến 99 chuẩn xác nhất

Khi chơi lô đề, bạn có thể dùng các bộ đề có cơ hội trúng cao. Đặc biệt, càng là người chơi chuyên nghiệp, bạn càng phải nắm được bộ đề từ 00 đến 99. Bởi thông qua bộ đề 00-99, bạn có thể tạo dàn đề đẹp, tăng cơ hội trúng thưởng.

Bộ đề từ 00 đến 99 gồm những con số nào?

Người chơi cần nghiên cứu để biết “bộ đề từ 00 đến 99 gồm những con số nào?”
Người chơi cần nghiên cứu để biết “bộ đề từ 00 đến 99 gồm những con số nào?”

Cách phân loại bộ đề căn bản, được nhiều người chơi vận dụng nhất vẫn là phân loại bộ đề từ 00 đến 99. Với cách này, bạn cần nắm được các bộ đề từ 00 đến 99. Cần biết bộ đề 00 99 chứa những con số nào để có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất. Cụ thể:

Bộ đề 00 – bộ đề 19

 • Bộ đề 00 gồm các con số: 00, 05, 50, 55.
 • Bộ đề 01 gồm các con số: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.
 • Bộ đề 02 gồm các con số: 02, 20, 07, 70, 52, 25, 57, 75.
 • Bộ đề 03 gồm các con số: 03, 30, 08, 80, 58, 85, 53, 35.
 • Bộ đề 04 gồm các con số: 04, 40, 09, 90, 54, 45, 59, 95.
 • Bộ đề 05 gồm các con số: 05, 50, 00, 55.
 • Bộ đề 06 gồm các con số: 06, 60, 01, 10, 56, 65, 51, 15.
 • Bộ đề 07 gồm các con số: 07, 70, 02, 20, 57, 75, 52, 25.
 • Bộ đề 08 gồm các con số: 08, 80, 03, 30, 58, 85, 53, 35.
 • Bộ đề 09 gồm các con số: 09, 90, 04, 40, 59, 95, 54, 45.
 • Bộ đề 10 gồm các con số: 10, 01, 15, 51, 60, 06, 65, 56.
 • Bộ đề 11 gồm các con số: 11, 16, 61, 66.
 • Bộ đề 12 gồm các con số: 12, 21, 17, 71, 62, 26, 67, 76.
 • Bộ đề 13 gồm các con số: 13, 31, 18, 81, 63, 36, 68, 86.
 • Bộ đề 14 gồm các con số: 14, 41, 19, 91, 64, 46, 69, 96.
 • Bộ đề 15 gồm các con số: 15, 51, 10, 01, 65, 56, 60, 06.
 • Bộ đề 16 gồm các con số: 16, 61, 11, 66.
 • Bộ đề 17 gồm các con số: 17, 71, 12, 21, 67, 76, 62, 26.
 • Bộ đề 18 gồm các con số: 18, 81, 13, 31, 68, 86, 63, 36.
 • Bộ đề 19 gồm các con số: 19, 91, 14, 41, 69, 96, 64, 46.

Bộ đề 20 – bộ đề 39

Người tìm bộ đề từ 00 đến 99 cần chú ý đến bộ 20 - 39
Người tìm bộ đề từ 00 đến 99 cần chú ý đến bộ 20 – 39
 • Bộ đề 20 gồm các con số: 20, 02, 25, 52, 70, 07, 75, 57.
 • Bộ đề 21 gồm các con số: 21, 12, 26, 62, 71, 17, 76, 67.
 • Bộ đề 22 gồm các con số: 22, 27, 72, 77.
 • Bộ đề 23 có số: 23, 32, 78, 87, 28, 82, 73, 37.
 • Bộ đề 24 gồm các con số: 24, 42, 29, 92, 74, 47, 79, 97.
 • Bộ đề 25 gồm các con số: 25, 52, 20, 02, 75, 57, 70, 07.
 • Bộ đề 26 có số: 26, 62, 21, 12, 76, 67, 71, 17.
 • Bộ đề 27 gồm các con số: 27, 72, 22, 77.
 • Bộ đề 28 có số: 28, 82, 23, 32, 78, 87, 73, 37.
 • Bộ đề 29 gồm các con số: 29, 92, 24, 42, 79, 97, 74, 47.
 • Bộ đề 30 gồm các con số: 30, 03, 35, 53, 80, 08, 85, 58.
 • Bộ đề 31 gồm các con số: 31, 13, 36, 63, 81, 18, 86, 68.
 • Bộ đề 32 gồm các con số: 32, 23, 37, 73, 82, 28, 87, 78.
 • Bộ đề 33 gồm các con số: 33, 38, 83, 88.
 • Bộ đề 34 gồm các con số: 34, 43, 39, 93, 84, 48, 89, 98.
 • Bộ đề 35 có số: 35, 53, 30, 03, 85, 58, 80, 08.
 • Bộ đề 36 gồm các con số: 36, 63, 31, 13, 86, 68, 81, 18.
 • Bộ đề 37 có số: 37, 73, 32, 23, 87, 78, 82, 28.
 • Bộ đề 38 gồm các con số: 38, 83, 33, 88.
 • Bộ đề 39 gồm các con số: 39, 93, 34, 43, 89, 98, 84, 48.

Bộ đề 40 – bộ đề 59

 • Bộ đề 40 gồm các con số: 40, 04, 45, 54, 90, 09, 95, 59.
 • Bộ đề 41 gồm các con số: 41, 14, 46, 64, 91, 19, 96, 69.
 • Bộ đề 42 gồm các con số: 42, 24, 47, 74, 92, 29, 97, 79.
 • Bộ đề 43 gồm các con số: 43, 34, 48, 84, 93, 39, 98, 89.
 • Bộ đề 44 gồm các con số: 44, 49, 94, 99.
 • Bộ đề 45 gồm các con số: 45, 54, 40, 04, 95, 59, 90, 09.
 • Bộ đề 46 gồm các con số: 46, 64, 41, 14, 96, 69, 91, 19.
 • Bộ đề 47 gồm các con số: 47, 74, 42, 24, 97, 79, 92, 29.
 • Bộ đề 48 gồm các con số: 48, 84, 43, 34, 98, 89, 93, 39.
 • Bộ đề 49 gồm các con số: 49, 94, 44, 99.
 • Bộ đề 50 gồm các con số: 50, 05, 55, 00.
 • Bộ đề 51 gồm các con số: 51, 15, 56, 65, 01, 10, 06, 60.
 • Bộ đề 52 gồm các con số: 52, 25, 57, 75, 02, 20, 07, 70.
 • Bộ đề 53 gồm các con số: 53, 35, 58, 85, 03, 30, 08, 80.
 • Bộ đề 54 gồm các con số: 54, 45, 59, 95, 04, 40, 09, 90.
 • Bộ đề 55 gồm các con số: 55, 50, 05, 00.
 • Bộ đề 56 gồm các con số: 56, 65, 51, 15, 06, 60, 01, 10.
 • Bộ đề 57 gồm các con số: 57, 75, 52, 25, 07, 70, 02, 20.
 • Bộ đề 58 gồm các con số: 58, 85, 53, 35, 08, 80, 03, 30.
 • Bộ đề 59 gồm các con số: 59, 95, 54, 45, 09, 90, 04, 40.

Bộ đề 60 – bộ đề 79

Bạn có thể soi cầu theo bộ đề từ 60-79
Bạn có thể soi cầu theo bộ đề từ 60-79
 • Bộ đề 60 gồm các con số: 60, 06, 65, 56, 10, 01, 15, 51.
 • Bộ đề 61 gồm các con số: 61, 16, 66, 11.
 • Bộ 62 gồm các con số: 62, 26, 67, 76, 12, 21, 17, 71.
 • Bộ 63 gồm các con số: 63, 36, 68, 86, 13, 31, 18, 81.
 • Bộ 64 gồm các con số: 64, 46, 69, 96, 14, 41, 19, 91.
 • Bộ 65 gồm các con số: 65, 56, 60, 06, 15, 51, 10, 01.
 • Bộ đề 66 gồm các con số: 66, 61, 16, 11.
 • Bộ đề 67 gồm các con số: 67, 76, 62, 26, 17, 71, 12, 21.
 • Bộ đề 68 gồm các con số: 68, 86, 63, 36, 18, 81, 13, 31.
 • Bộ đề 69 gồm các con số: 69, 96, 64, 46, 19, 91, 14, 41.
 • Bộ đề 70 gồm các con số: 70, 07, 75, 57, 20, 02, 25, 52.
 • Bộ đề 71 gồm các con số: 71, 17, 76, 67, 21, 12, 26, 62.
 • Bộ đề 72 gồm các con số: 72, 27, 77, 22.
 • Bộ đề 73 gồm các con số: 73, 37, 78, 87, 23, 32, 28, 82.
 • Bộ đề 74 gồm các con số: 74, 47, 79, 97, 24, 42, 29, 92.
 • Bộ đề 75 gồm các con số: 75, 57, 70, 07, 25, 52, 20, 02.
 • Bộ đề 76 gồm các con số: 76, 67, 71, 17, 26, 62, 21, 12.
 • Bộ đề 77 gồm các con số: 77, 72, 27, 22.
 • Bộ đề 78 gồm các con số: 78, 87, 73, 37, 28, 82, 23, 32.
 • Bộ đề 79 gồm các con số: 79, 97, 74, 47, 29, 92, 24, 42.

Bộ đề 80 – bộ đề 99

 • Bộ đề 80 gồm các con số: 80, 08, 85, 58, 30, 03, 35, 53.
 • Bộ đề 81 gồm các con số: 81, 18, 86, 68, 31, 13, 36, 63.
 • Bộ đề 82 gồm các con số: 82, 28, 87, 78, 32, 23, 37, 73.
 • Bộ đề 83 gồm các con số: 83, 38, 88, 33.
 • Bộ đề 84 gồm các con số: 84, 48, 89, 98, 34, 43, 39, 93.
 • Bộ đề 85 gồm các con số: 85, 58, 80, 08, 35, 53, 30, 03.
 • Bộ đề 86 gồm các con số: 86, 68, 81, 18, 36, 63, 31, 13.
 • Bộ đề 87 gồm các con số: 87, 78, 82, 28, 37, 73, 32, 23.
 • Bộ đề 88 gồm các con số: 88, 83, 38, 33.
 • Bộ đề 89 gồm các con số: 89, 98, 84, 48, 39, 93, 34, 43.
 • Bộ đề 90 gồm các con số: 90, 09, 95, 59, 40, 04, 45, 54.
 • Bộ đề 91 gồm các con số: 91, 19, 96, 69, 41, 14, 46, 64.
 • Bộ đề 92 gồm các con số: 92, 29, 97, 79, 42, 24, 47, 74.
 • Bộ đề 93 gồm các con số: 93, 39, 98, 89, 43, 34, 48, 84.
 • Bộ đề 94 gồm các con số: 94, 49, 99, 44.
 • Bộ đề 95 gồm các con số: 95, 59, 90, 09, 45, 54, 40, 04.
 • Bộ đề 96 gồm các con số: 96, 69, 91, 19, 46, 64, 41, 14.
 • Bộ đề 97 gồm các con số: 97, 79, 92, 29, 47, 74, 42, 24.
 • Bộ đề 98 gồm các con số: 98, 89, 93, 39, 48, 84, 43, 34.
 • Bộ đề 99 gồm các con số: 99, 94, 49, 44.

Chơi xổ số theo bộ đề từ 00 đến 99 ở đâu?

Bạn cần biết chơi xổ số theo bộ đề từ 00 đến 99 ở đâu uy tín?
Bạn cần biết chơi xổ số theo bộ đề từ 00 đến 99 ở đâu uy tín?

Nhiều người đã chọn phương án chơi xổ số theo bộ đề từ 00 đến 99 và gặt hái thành công. Bởi khảo sát cho thấy, đây là cách chơi đơn giản, dễ áp dụng. Hơn nữa, nó đang cho hiệu quả tương đối cao, phù hợp với nhiều người chơi. 

Tuy nhiên, trong quá trình chơi xổ số theo bộ đề 00-99, bạn cần nghiên cứu để tìm đến những nhà cái trực tuyến uy tín như 78win. Vì dù không phải là nhà cái duy nhất cung cấp nhóm dịch vụ xổ số lô đề. Nhưng đây là cái tên đã được nhiều người chơi tin tưởng, đánh giá cao.

Tạm kết

Hiểu về bộ đề từ 00 đến 99 là yêu cầu căn bản với người chơi lô đề chuyên nghiệp. Thậm chí, ngoài hiểu về bộ đề 00-99, người chơi cần sở hữu tài khoản cá cược hợp lệ tại những nhà cái trực tuyến uy tín như 78win. Vì tại đây, người chơi xổ số lô đề có thể thoải mái soi cầu và đặt cược. Bạn có thể dễ dàng mua vé cược và nhận thưởng online nếu chiến thắng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *